cybercare

มีบริการรับและจัดส่ง.

EveryThing About It, We Can !

EveryThing About It, We Can !

ศูนย์บริการ Cyber Care แห่งแรก ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีจุดมุ่งหมายทาง ธุรกิจ ในด้านซ่อมบํารุงและจําหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่แท้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรี้ นเตอร์ และไอที ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน และ สามารถให้บริการสินค้าที่หลากหลายครบวงจร เราจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ศูนย์บริการครบวงจรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้ผ่านการบริหาร ศูนย์บริการทั่วประเทศของกลุ่มบริษัทชั้นนํา โดยได้อาศัยประสบการณ์และสายสัมพันธ์ ที่ดีกับบริษัทแม่ผู้จําหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งนับเป็น ศูนย์แห่งแรกที่ซ่อมได้ครบวงจร

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท Cyber Care เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม จากกลุ่ม ลูกค้าในทุกวงการ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้รับการเรียกร้องให้ขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับกับการ ขยายตัวของยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกการซ่อมบํารุงจึง ต้องเป็นผู้ชํานาญงาน ในสาขา นี้โดยตรง และต้องซ่อมอย่างมีหลักการ ใช้อะไหล่แท้จาก เจ้าของสินค้า ทีมงานของ Cyber Care ได้ผ่านประสบการณ์ และการฝึกอบรมจากบริษัท ผู้ผลิตสินค้าโดยตรงทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับการจัดระบบที่ดี มีการตรวจสอบ อย่างรัดกุม ทั้งระบบการซ่อม และระบบการจัดการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมด จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการและบริษัทเจ้าของสินค้า

ทําไมCYBER CARE จึงเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า?

ทําไมCYBER CARE จึงเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า?

การเข้าถึงพื้นที่บริการและการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในระดับภูมิภาคมากขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าในการได้รับบริการด้วย ความสะดวกสบาย, รวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่การให้บริการ รวมถึงการเรียกร้องจากกลุ่ม เจ้าของสินค้า ให้ขยายการบริการให้ทั่วถึง เพราะความเชื่อมั่นในการบริหารของ Cyber Care พร้อมยังเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟรน